آیت الله سید رضی الله شیرازی:عبادت تسلیم مطلق،در برابر حق مطلق است.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS