آیت الله محمد هادی تالهی همدانی: ر که در احترام والدینش بیشتر بکوشد، خیر بیشتری خواهد دید.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS