قبر‌ شما صندوق عمل است. درِ صندوق عمل بسته است، وقتى که باز شد، معلوم میشود چه چیز توى صندوق بوده است؟

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS