نثر طوبى، دائره المعارف اصطلاحات قرآن، ازالف تا حرف صاد