آیت الله شیخ عبدالله مامقانی: تا جایی که لقمه نانی از گلویتان پایین می رود، روضه خوانی در منزل را ترک نکنید.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS