آیت الله میرزا احمد سیبویه: نکند من رو به قبله بایستم نماز می خوانم دلم پشت به قبله باشد.(+ویدئو)

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS