آیت الله میرزا علی اکبر مرندی: خوب مواظب مادرت باش مبادا از تو برنجد.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS