استاد علی صفایی حائری: آن هایی که ذبح نیستند، مردار هستند. ارزش ندارند و از دست رفته هستند.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS