تبیان اللغة: شرح برخى از لغات قرآن و صحیفه سجادیه است.