رساله فارسى در ترسیم خطهاى ساعات بر سطوح دایره هاى متداول آسمانى و نصف النهار و افق وامثال این ها

Powered by TayaCMS