تعلیقه و مستدرک تشریح الافلاک با اشاره به هیئت جدید