شهید بهشتی: کسانی که خواهان خدمت در سمت زمامداری بر امت هستند وضع خودشان را از نظر سطح زندگی روشن کنند...

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS